Polityka prywatności

Polityka prywatności usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Formularz kontaktowy online.
Formularz wyceny usługi opieki całodobowej na osoba straszą.

I. Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony jest: Veritas East spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Z administratorem można skontaktować się:
1) pod adresem korespondencyjnym: Veritas East spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Skarbowców 23B, 53-025 Wrocław (NIP: 8992889209)
2) pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@veritas-polska.pl

II. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

1. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych przez niego produktach lub usługach oraz nie dłużej niż 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności ochrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora.
2. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telefonicznych dane te będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźnie działalnie potwierdzające polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e-mail lub numeru telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez administratora lub ochrony przed roszczeniami administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika zawarte w formularzu kontaktowym online do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami prawa. Dane te będą wówczas przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń lub obronie przed roszczeniami użytkownika.
4. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z formularza kontaktowego online i w tym celu korzysta z informacji dostarczonych przez pliki cookies lub inne podobne technologie. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkownika.

III. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe zawarte w formularzy kontaktowym online są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie umowy przetwarzania danych osobowych świadczącym usługi hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, marketingu i PR.

IV. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 4) do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art, 17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6) do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
8) do cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody nadal pozostaje zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

V. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.